วิธีการ Assign License Visual Studio Subscription

สามารถ manage license จากเวป https://manage.visualstudio.com/


อ้างอิง

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/subscriptions/assign-license