1.ดาวน์โหลด Tools สำหรับการติดตั้ง

ดาวน์โหลดที่ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117

Instructions

ขั้นตอนปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

  1. กดปุ่ม Download จะได้ไฟล์ในรูปแบบ .exe มา

  2. คลิกไฟล์ที่ได้มา จะมีการแตกไฟล์ออกมาไว้ในเครื่อง ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน คือ
    Script file ตัวอย่าง
    ไฟล์ setup.exe

  3. แก้ไข Script file ตัวอย่าง หรือใช้ระบบช่วยสร้างจาก https://config.office.com/deploymentsettings

 

หน้าจอในเว็บไซต์ที่ให้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ คำที่ใช้ ในภายหลังได้ รวมถึงชื่อไฟล์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนชื่อไปจากเดิม ตามการปรับปรุงแก้ไขได้ จึงให้ใช้ข้อมูลด้านบนเป็นแนวทาง และพิจารณาเลือกรายการที่คาดว่า ตรงกับที่แนะนำไป