Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt
hiddentrue

วิธีการสมัคร Adobe ID (blue star) Read more

Image Modified

ผู้ใช้งานโปรแกรมในกลุ่ม Adobe, หรือผู้ทำหน้าที่บริหาร จัดการโปรแกรม และ ผู้ใช้งาน (Contract Manager, Admin, Primary Admin, และ Secondary Admin ) ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้งานโปรแกรม ทุกคนจะต้องมี Adobe ID เพื่อเข้าใช้ระบบและโปรแกรม …

ผู้ใช้งานโปรแกรมในกลุ่ม Adobe, หรือผู้ทำหน้าที่บริหาร จัดการโปรแกรม และ ผู้ใช้งาน (Contract Manager, Admin, Primary Admin, และ Secondary Admin ) ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้งานโปรแกรม ทุกคนจะต้องมี Adobe ID เพื่อเข้าใช้ระบบและโปรแกรม

Instructions

เริ่มจากการใช้ Browser ของท่าน ไปที่ลิงค์ https://accounts.adobe.com/

  1. เลือก Create an account

    Image Modified

  2. จะมีหน้าต่าง ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ให้กรอกให้ครบถ้วน

    Image Modified

  3. แล้วกดปุ่ม Create account ที่อยู่ด้านล่าง เป็นอันเรียบร้อย

Tip

Adobe ID เป็นไอดี ที่ผูกกับ อีเมล์ เป็นหลัก หากอีเมล์ต่างกัน จะถือว่า เป็นคนละไอดีกัน

Info

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมนู และรูปแบบเมื่อใดก็ได้ เอกสารนี้ เป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้ จนกว่าจะมีการปรับปรุงเอกสารใหม่อีกรอบ
พื้นหลังของหน้าจอ จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในแต่ละครั้งที่เข้าไปยังเว็บไซต์ ดังนั้น ภาพตัวอย่าง อาจจะไม่ตรงกับหน้าจอที่ท่านเข้าใช้งานจริง

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@1ff598
showSpacefalse
sortmodified
typepage
reversetrue
labelskb-how-to-article
cqllabel in ( "kb-how-to-article" , "adobe" ) and type = "page" and space = "DEKB"